Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Plan operaţional 2018

 

PLAN OPERAŢIONAL 2018

 

 

 

 

Acţiuni, programe, proiecte preconizate pentru îndeplinirea obiectivelor

Sursă finanţare

Responsabili

Termen

Aprecieri privind acţiunile, programele şi proiectele desfăşurate pentru îndeplinirea obiectivelor

A1.1. Susţinerea programelor de mobilitate a studenţilor (ERASMUS+)

Fonduri ERASMUS

Decan

Prodecan

Director Departament

Permanent

Extinderea relaţiilor de cooperare cu facultăţi şi instituţii din ţară şi străinătate;

Cooperare prin programe de învăţământ şi cercetare comune  şi prin mobilităţi de cadre didactice şi studenţi

Susţinerea de cursuri de limba engleză pentru cadrele didactice pentru îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare cu studenţii incoming

A1.2. Susţinerea programelor de racordare a activităţilor de practică la mediul socio-economic

 

Decan

Prodecan

Dir. Dep.

Permanent

Extinderea conventiilor/colaborarilor cu institutiile abilitate; menţinerea unei relaţii permanente cu colaboratorii şi a obţinerii unui feed-back in ceea ce priveşte activitatea studenţilor pe timpul derulării practicii.

Actualizarea acordurilor/convenţiilor şi ghidurilor de practică

A1.3. Compatibilizarea programelor de studii în vederea sprijinirii mobilităţilor studenţilor

 

Decan

Prodecan

Director Departament

Aprilie

 

Permanent

Analiză a programelor de studii; şi revizuirea acestora.

Intensificarea mobilităţilor cadrelor didactice

Cooperare prin programe de învăţământ şi cercetare comune  şi prin mobilităţi de cadre didactice şi studenţi.

 

A2.1. Extinderea temelor şi proiectelor de cercetare finanţate prin granturi

Proiecte, granturi

Decan

Prodecan

Director Departament

Permanent

Identificarea programelor de finanţare

Elaborarea planurilor de cercetare

Redactarea proiectelor de cercetare şi depunerea aplicaţiilor la finanţator

A2.2. Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor în domeniul cercetării ştiinţifice

 

Decan

Prodecan

Director Departament

Permanent

Indentificarea posibililor parteneri in acest sens.

Extinderea formelor de cooperare, conferinte internationale, reviste recunoscute international etc.

A2.3. Extinderea formelor de cooperare ştiinţifică organizarea de conferinţe internaţionale şi prin schimburi de publicaţii

 

Decan

Prodecan

Director Departament

Permanent

Organizare conferinte internationale/ nationale, extindere partenereiate, schimburi publicatii.

A3.1. Dezvoltarea programelor de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii şi traseului profesional al absolvenţilor

 

Decan

Prodecan

Director Departament

Permanent

Monitorizare pe profil prin programe proprii fiecărei specializări.

A3.2. Dezvoltarea serviciilor de consultanţă şi orientare în carieră

 

Director departament

Permanent

Furnizarea de informaţii şi consilierea studenţilor prin programele de consultaţii ale cadrelor didactice

Intocmirea de rapoarte specifice şi participare in comisii de specialitate cu scopul îmbunătăţirii serviciilor de consiliere în carieră a studenţilor

A3.3. Dezvoltarea programelor de master care să răspundă solicitărilor din mediul economic şi socio-cultural

 

Decan

Prodecan

Director Departament

Permanent

Analiza pietei muncii

Înfiinţarea de noi programe de studii conform rezultatelor analizei

Adaptarea programelor de studii la cerintele existente

A3.4. Stimularea participării cadrelor didactice la programele de mobilitate

Fonduri ERASMUS

Decan

Prodecan

Director Departament

Permanent

Identificarea de  programe de învăţământ şi cercetare comune cu universităţi din străinătate.

Susţinerea de cursuri de limba engleză pentru cadrele didactice pentru îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare

Recunoaşterea mobilităţilor cadrelor didactice în evaluările instituţionale  periodice.

A3.5. Încurajarea participării cadrelor didactice la sesiuni internaţionale relevante

Fonduri pt. cercetare

Decan

Prodecan

Director Departament

Permanent

Participarea cadrelor didactice in cadrul unor sesiuni internationale si la manifestari specifice, publicarea in reviste de specialitate recunoscute, in vederea concretizarii rezultatelor cercetarilor efectuate.

Identificarea unor modalitati pentru susţinerea financiară a participărilor la conferinţe internaţionale si recompensarea cadrelor didactice care participă la conferinţe internaţionale.

B1.1. Organizarea curriculum-ului pe module şi pachete de discipline

 

Decan

Prodecan

Director Departament

Permanent

Identificarea şi aplicarea soluţiilor optime pentru adaptarea actualelor domenii şi specializări la noua organizare a studiilor universitare, fără pierderea unor specializări şi fără restrângerea ofertei de studii a Facultăţii.

Aplicarea unui management flexibil şi performant, care să asigure ca procesul de învăţământ din facultate să corespundă cu necesităţile şi cu înnoirile din mediul social, economic, comunitar.

B1.2. Promovarea unei politici de adaptare operativă la schimbările ce au loc pe piaţa serviciilor educaţionale şi a calificărilor universitare

 

Decan

Prodecan

Director Departament

Permanent

Monitorizarea continuă a procesului de învăţământ, prin:

-         Analiza internă periodică a programelor de studii

-         Adaptarea ofertei educaţionale, a Planurilor de învăţământ şi a Programelor analitice la cerinţele pieţei muncii şi la standardele naţionale în domeniu

B1.3. Continuarea modernizării dotărilor pentru laboratoare

Buget UAB

Decan

Administrator Facultate

Permanent

Desfăşurarea activităţilor de învăţământ, cercetare şi de secretariat în condiţii materiale şi spaţii adecvate.

 

B1.4. Extinderea utilizării tehnologiilor moderne de predare-învăţare

 

Decan

Prodecan

Director Departament

Permanent

Îndeplinirea standardelor specifice

Identificarea unor posibilitati de dotare cu tehnologie modernă (videoproiector, tabla inteligentă etc.) a sălilor de curs şi de seminar.

B2.1. Dezvoltarea bazei materiale a cercetării ştiinţifice

Fonduri pt. cercetare

Decan

Prodecan

Director Departament

Permanent

Preocupare pentru baza de carte si materiale specifice in vederea sustinerii cercetarii.

Achiziţia a de titluri bibliografice de actualitate.

Achiziţia de soft-uri şi întreţinerea calculatoarelor utilizate pentru  cercetare ştiinţifică.

B2.2. Dezvoltarea posibilităţilor de documentare ştiinţifică

 

Decan

Prodecan

Director Departament

Permanent

Colaborari nationale si internationale, schimb de carte si reviste, schimburi de cadre didactice, vizite cu specific la alte universitati din tara si strainatate etc.

Achiziţia a de titluri bibliografice de actualitate.

Achiziţia de soft-uri specifice diferitelor programe de invatamant.

B3.1. Îmbunătăţirea comunicării student - cadru didactic

 

Dir. Dep.

Permanent

Dezvoltarea si valorizarea relatiei profesor - student  prin consolidarea increderii si eficientizarea comunicarii dintre acestia.

Ajustarea comunicării orale conform capacităţii medii de receptare a studentului

Elaborarea de materiale didactice clare, consistente şi coerente

Respectarea programului de consultaţii.

 

B3.2. Monitorizarea situaţiei la învăţătură a studenţilor în vederea evaluării calităţii procesului de învăţământ şi sprijinirea studenţilor cu dificultăţi de învăţare

 

Decan

Prodecan

Director Departament

Permanent

Realizarea premiselor desfăşurării unei educaţii de calitate.

Analiza participării studenţilor la ore şi a rezultatelor acestora după fiecare sesiune de examinare.

Susţinerea de consultaţii suplimentare pentru  studenţii cu dificultăţi de învăţare.

Identificarea unor posibilităţi de a elabora un program flexibil de participare la cursuri, seminarii, laboratoare, pentru studenţii care lucrează pentru a se întreţine.

 

B3.3. Organizarea concursurilor "Cel mai bun student din an", "Cea mai bună grupă" şi "Şeful de promoţie"

 

Decan

Prodecan

Director Departament

mai

Monitorizarea atenta a activitatii studentesti, in acest sens.

B3.4. Identificarea oportunităţilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice

 

Decan

Permanent

Organizarea periodică a unor intalniri/conferinte în cadrul cărora se vor aborda aspecte profesional-ştiinţifice (prezentarea de teme de interes profesional pentru cadrele didactice); participarea la conferinte /seminarii/simpozioane stiintifice etc.

Participarea la mobilităţi ERASMUS şi alte tipuri de mobilităţi.

B3.5. Monitorizarea modului de îndeplinire a obligaţiilor din fişa postului pentru cadrele didactice

 

Decan

Dir. Dep.

Permanent

Urmărirea modului de îndeplinire a obligaţiilor didactice, de cercetare; Analiza permanentă a şanselor de evoluţie profesional-ştiinţifică a personalului didactic titular; Desfăşurarea în condiţii de calitate a procesului didactic.

B3.6. Elaborarea normelor şi  standardelor privind activitatea personalului didactic auxiliar şi nedidactic

 

Decanul

Aprilie

Eficientizarea activităţii personalului didactic auxiliar şi nedidactic; Adaptarea programului de lucru cu studenţii în funcţie de solicitările acestora; Evaluarea permanentă şi periodică anuală a personalului didactic auxiliar şi nedidactic etc.

B4.1. Promovarea unui învăţământ centrat pe student prin acţiuni privind responsabilizarea studenţilor, dar şi pentru pregătirea şi perfecţionarea cadrelor didactice

 

Decan

Prodecan

Director Departament

Permanent

Sporirea spiritului de competiţie în rândul studenţilor;

Organizarea anuala a unei sesiuni de comunicări pentru student;

Creşterea nivelului de însuşire  a aspectelor practice specifice domeniului de studiu ;

Îmbunătăţirea dotărilor cu carte şi publicaţii de specialitate etc.

Elaborarea unor grile de evaluare conforme cu nevoile de pregătire ale studenţilor

 

C1.1. Adaptarea programelor de studii la nevoile pieţei, orientarea interdisciplinară şi conectarea lor la transformările previzibile pe piaţa muncii

 

Decan

Prodecan

Director Departament

mai

Analiza internă periodică a programelor de studii gestionate de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Adaptarea ofertei educaţionale, a Planurilor de învăţământ, Programelor analitice la cerinţele pieţei muncii şi standardelor naţionale în domeniu

C2.1. Dezvoltarea parteneriatelor constructive cu autorităţile locale şi regionale în vederea realizării de proiecte comune

 

Decan

Permanent

Identificare, initiere/extindere colaborari in acest sens.

C3.1. Organizarea zilelor porţilor deschise şi implicarea studenţilor în Caravana admiterii

Bugetul admiterii

Prodecan

Dir. Depart.

Permanent

Gestionare activitate specifica

C4.1. Creşterea gradului de informare a potenţialilor candidaţi cu privire la oferta educaţională a Universităţii

Bugetul admiterii

Prodecan

Dir. Depart.

Permanent

Gestionare activitate specifica

 

 

 

 

Decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale                                           

Conf. univ.dr. Miruna Tudoraşcu

 

 

PRESEDINTE SENAT,

                                                                                    Conf. univ. dr. Lucian Viorel MARINA

 

 

 

                                                                                    OFICIU JURIDIC,

                                                                                    Jr. Claudia ROTAR