Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Regulament de organizare şi funcţionare

 

TITLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

TITLUL II - STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA FACULTĂŢII

Capitolul I. Structura Facultăţii

Capitolul II. Conducerea Facultăţii

     1. Consiliul Facultăţii

     2. Decanul

     3. Prodecanul

     4. Directorul de departament

     5. Consiliul Departamentului

     6. Dispoziţii tranzitorii şi comune

Capitolul III. Personalul didactic

Capitolul IV. Secretariatul

Capitolul V. Studenţii

TITLUL III - DISPOZIŢII  FINALE


 

 

 

 

TITLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

[ SUS ]

 

     Art. 1. (1) Facultatea de DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE este o unitate fundamentală a Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia şi funcţionează ca structură didactico-ştiinţifică şi administrativă, având rolul de a coordona procesul de învăţământ şi cercetare la specializări din cadrul aceluiaşi domeniu sau domenii conexe, facultatea funcţionând sub această titulatură începând cu anul 2003 (în baza Hotărârii Guvernului României nr. 1082/11.09.2003, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 687/30.09.2003). Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei României, a Legii educaţiei nr.1/2011, a Cartei universitare şi a regulamentelor proprii de funcţionare elaborate potrivit legii. Facultatea se individualizează prin:

     a)      domenii de licenţă şi programe de studii;

     b)      condiţii de admitere, absolvire şi studenţi proprii;

     c)      personal didactic şi de cercetare, titular şi asociat;

     d)      conducere şi administrare proprie, prin Consiliul Facultăţii, Decan, Prodecan, şi secretariat.

     (2)  Înfiinţarea facultăţilor se stabileşte de către Senatul universitar, pe baza studiilor întocmite de comisiile acestuia, se avizează de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi se aprobă prin Hotărâre a Guvernului României. Structura facultăţilor este aprobată de Senat şi cuprinde, în funcţie de mărime, de natura profilului şi a specializărilor şi de potenţialul de predare şi învăţare: departamente, unităţi de cercetare, biblioteci şi laboratoare. Activitatea didactică în cadrul facultăţii se desfăşoară pe programe de studii, pe tipuri şi cicluri de studii universitare, ani de studiu, serii de predare, grupe şi subgrupe.

     (3) Facultatea dispune de autonomie universitară în domeniile didactic, ştiinţific, financiar şi administrativ. Facultatea răspunde de gestionarea fondurilor ce îi revin de la bugetul public şi din venituri proprii, asigură echilibrul între venituri şi cheltuieli potrivit strategiei proprii privind structurile, personalul, cheltuielile materiale şi de dezvoltare.

     (4) Conducerea facultăţii se realizează de către Consiliul Facultăţii, Decan şi Prodecan, care îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor legale în vigoare şi Cartei Universităţii. Serviciile de evidenţă a studenţilor şi a activităţilor didactice, relaţiile cu publicul şi celelalte activităţi specifice sunt asigurate de secretariatul facultăţii.

 

     Art. 2.  Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale asigură drepturi egale de acces la formele de învăţământ, pentru toţi cetăţenii României, fără nici o formă de discriminare. Aceleaşi drepturi se asigură şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

     Art. 3. Dezvoltarea instituţională a Facultăţii are la bază Planul Strategic de dezvoltare aprobat de Consiliul Facultăţii pe un orizont de timp de cel puţin 4 ani. În baza Planului strategic de dezvoltare se elaborează Planuri operaţionale anuale.

     Art. 4. Posibilitatea de a participa la conducerea activităţii universitare din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale se asigură pentru persoane din cadrul universităţii sau din orice altă facultate de profil din ţară ori din străinătate, cu respectarea reglementărilor naţionale şi interne în vigoare.

     Art. 5. Facultatea încurajează implicarea studenţilor în procesul decizional şi în mecanismele de evaluare a activităţii universitare.

     Art. 6. Facultatea promovează parteneriatul cu alte instituţii similare din ţară şi dezvoltă relaţii de colaborare cu facultăţi din străinătate.

 

 

 

 

TITLUL II

STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA FACULTĂŢII

Capitolul I

Structura Facultăţii

[ SUS ]

 

     Art. 7. La nivelul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale îşi desfăşoară activitatea patru  departamente: Departamentul de Ştiinte Juridice si Administrative, Departamentul de Ştiinte Sociale, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport.

     Art. 8.  (1) Departamentele sunt structuri universitare funcţionale care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.

     (2) Un departament poate avea în componenţă centre, laboratoare de cercetare, şcoli postuniversitare şi extensii universitare care facilitează crearea şi transferul de cunoaştere.

     (3) Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează sau se desfiinţează prin hotărâre a Senatului universitar, la propunerea Consiliului facultăţii în care funcţionează.

     (4) Departamentul poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcţionează ca unităţi de venituri şi cheltuieli în cadrul universităţii.

     (5) Departamentul este condus de un Director de departament ajutat de un Consiliu al departamentului.

     (6) Organizarea şi funcţionarea departamentului se stabilesc prin regulamente aprobate de către Senatul Universităţii.

     Art. 9. La nivelul Departamentului se desfăşoară următoarele:

     a) Se alege Directorul de Departament şi membrii Consiliului Departamentului;

     b) Se elaborează Statele de funcţii şi Planurile de învăţământ, care se înaintează spre avizare Consiliului Facultăţii;

     c) Se gestionează întregul proces de învăţământ la specializările organizate în responsabilitatea sa;

     d) Se propun specializări noi pentru licenţă, masterat şi doctorat;

     e) Se avizează cu caracter consultativ conţinutul cursurilor universitare în vederea tipăririi lor şi se propune anual programul de editare a cursurilor şi a altor materiale didactice (Seria Didactică);

     f) Se examinează, sub aspectul adecvării informaţiilor şi respectării normelor de redactare, materialele didactice elaborate de cadrele didactice şi care sunt destinate procesului de învăţământ ID;

     g) Se fac propuneri privind politica de personal (propuneri privind strategia de personal a departamentului, scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante, modul de ocupare a posturilor didactice vacante, prelungire de activitate);

     h) Se asigură cadrul de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice;

     i) Se fac propuneri privind perioada de organizare şi comisiile aferente examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat;

     j) Se aprobă Strategia şi Planul anual de cercetare ştiinţifică ale departamentului;

     k) Se antrenează cadrele didactice în activitatea de participare la competiţiile sau acţiunile necesare pentru obţinerea de proiecte de cercetare;

     l) Se propune acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa în condiţiile Cartei Universităţii;

     m) Se propune înfiinţarea de centre sau colective de cercetare cu autofinanţare, cu avizul Consiliului Facultăţii şi cu aprobarea Senatului Universităţii;

     n) Se organizează manifestări ştiinţifice;

     o) Se fac propuneri privind Strategia de dezvoltare a Facultăţii;

     p) Se evaluează activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice şi a cercetătorilor;

     q) Sunt duse la îndeplinire alte activităţi date stabilite prin hotărâri ale Consiliului Facultăţii.

     Art. 10. Hotărârile departamentului se iau cu majoritatea voturilor membrilor titulari.

 

 

 

Capitolul II

Conducerea Facultăţii

[ SUS ]

 

     Art. 11. (1) Facultatea este condusă de către Consiliul Facultăţii, Decan şi Prodecan.

 

 

     1.     Consiliul Facultăţii

[ SUS ]


     Art. 12. (1) Consiliul Facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii.

     (2) Consiliul Facultăţii este format în proporţie de 75% din reprezentanţii personalului didactic şi de cercetare titular şi din 25% reprezentanţi ai studenţilor.

     (3) Reprezentanţii personalului didactic şi de cercetare sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret al întregului personal didactic şi de cercetare titular al facultăţii.

     (4) Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret al tuturor studenţilor înmatriculaţi la programele de studii ale facultăţii.

     (5) Reprezentanţii personalului didactic şi de cercetare pot fi membri ai Consiliului facultăţii atâta vreme cât deţin statutul de titular în facultate.

     (6) Reprezentanţii studenţilor pot fi membri ai Consiliului facultăţii, atâta vreme cât îşi păstrează statutul deţinut la data alegerii lor.

     (7) Consiliul Facultăţii nou ales este validat de către Senatul universitar cu majoritate simplă.

     (8) Şedinţele Consiliului facultăţii sunt conduse de către Decan.

     (9) Consiliul Facultăţii se întruneşte în sesiune ordinară, lunar, şi în sesiuni extraordinare.

     (10) Hotărârile Consiliului facultăţii se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul acestora reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.

     (11) Toţi membrii Consiliului facultăţii au drept de vot deliberativ egal.

     (12) Pentru buna sa funcţionare, Consiliul Facultăţii îşi poate constitui comisii de experţi.

     (13) Consiliul Facultăţii este ales pe un mandat de 4 ani în condiţiile stabilite prin Regulamentul de alegeri al Universităţii.

     (14) Mandatul de membru în Consiliul Facultăţii nu poate fi exercitat prin reprezentare.

     (15) În cazul eliberării unui loc în Consiliu se procedează la alegeri parţiale.

     Art. 13. Consiliul Facultăţii are următoarele atribuţii:

     a) elaborează şi adoptă strategii şi politici pe domenii de interes ale facultăţii;

     b) aprobă, la propunerea Decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;

     c) aprobă programele de studii gestionate de către facultate;

     d) avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Consiliul de administraţie de încetare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;

     e) analizează anual şi înaintează spre aprobare Consiliului de administraţie programele de studii oferite, în cadrul domeniilor acreditate sau autorizate provizoriu pentru studii universitare de master;

     f) analizează şi înaintează consiliului de administraţie curricula programelor de studii universitare;

     g) controlează activitatea Decanului, Prodecanului şi Directorilor de departamente şi aprobă rapoartele anuale privind starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul Facultăţii şi al Departamentelor;

     h) propune Consiliului de administraţie al universităţii înfiinţarea, funcţionarea, divizarea, comasarea sau desfiinţarea departamentelor;

     i) validează rezultatele alegerilor efectuate la nivelul departamentelor facultăţii;

     j) aprobă parcurgerea de către student a 2 ani de studii într-un singur an, în condiţiile legii;

     k) avizează Statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare din cadrul departamentelor şi Planurile de învăţământ şi le înaintează Consiliului de administraţie;

     l) decide, la propunerea Directorului de departament, mărirea normei didactice a personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora, precum şi, în cazuri de excepţie, diminuarea normei didactice minime şi completarea acesteia cu activităţi de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii;

     m) avizează propunerile departamentelor de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;

     n) avizează angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută în domeniu, prin invenţii, inovaţii, premii, publicaţii ştiinţifice, din ţară sau din străinătate, în calitate de profesori ori conferenţiari asociaţi invitaţi;

     o) avizează minimum 2 candidaţi pentru concursul de selecţie privind ocuparea funcţiei de Decan al facultăţii, conform legii;

     p) retrage avizul dat pentru ocuparea funcţiei de Decan al facultăţii, când constată încălcarea de către Decan a dispoziţiilor legale în vigoare şi a Codului de etică şi deontologie universitară;

     q) stabileşte sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2) lit. a) şi b)[1] din Legea nr. 1/2011;

     r) alte activităţi stabilite de Senatul universitar.

     Art. 14. Sesiunile ordinare lunare ale Consiliul Facultăţii sunt convocate de Decan, conform programării stabilite la începutul fiecărui semestru iar sesiunile extraordinare pot fi convocate de Decan sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului.

     Art. 15. În cazul sesiunilor lunare, ordinea de zi se anunţă pe bază de Convocator scris cu cel puţin 48 de ore înainte de şedinţă. Proiectele de hotărâri vor fi depuse la Secretariatul Facultăţii cu cel puţin 24 de ore înainte de şedinţă. Secretariatul facultăţii asigură difuzarea proiectelor de hotărâri către toţi membrii Consiliului Facultăţii.

 

 

2. Decanul

 

[ SUS ]

     Art. 16. (1) Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea acesteia.

     (2) Decanul este selectat prin concurs public, organizat de Rector şi validat de Senatul Universitar. La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice altă facultate de profil din ţară ori din străinătate, dacă primesc avizul majorităţii simple a Consiliului facultăţii pentru a se înscrie la concurs.

     (3) Decanul, numit prin decizie a Rectorului, devine membru de drept al Consiliului de administraţie al universităţii pe durata mandatului de 4 ani.

     Art. 17. Decanul are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

     a) conduce şedinţele Consiliului facultăţii;

     b) aplică hotărârile Senatului universitar, Consiliului de administraţie, Rectorului şi Consiliului facultăţii;

     c) numeşte Prodecanul şi stabileşte atribuţiile acestuia;

     d) răspunde de calitatea procesului de învăţământ, de calitatea cercetării ştiinţifice şi a componentei administrative din facultate în faţa Consiliului Facultăţii, a Senatului şi a Rectorului;

     e) răspunde de realizarea şi implementarea Planului strategic şi a Planurilor operaţionale anuale ale Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale;

     f) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din facultate, conform legii;

     g) răspunde pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;

     h) avizează fişa individuală a postului pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din facultate, conform legii;

     i) răspunde de organizarea procesului de evaluare internă a programelor de studii după standardele ARACIS, fiind preşedintele comisiilor de evaluare;

     j) răspunde de încadrarea cheltuielilor de la nivelul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale în prevederile bugetului aprobat de Senat;

     k) soluţionează conform prevederilor în vigoare şi în termen cererile, reclamaţiile şi sesizările adresate Facultăţii;

     l) semnează înscrisuri, diplome şi certificate privind activitatea facultăţii, conform prevederilor legale, răspunzând pentru acestea;

     m) propune şi pune în aplicare sancţiunile disciplinare stabilite de către Consiliul Facultăţii sau Comisia de etică şi deontologie universitară, conform legii;

     n) decide anularea rezultatelor unui examen sau ale altui tip de evaluare dacă acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară;

     o) prezintă anual Consiliului facultăţii, în luna februarie, un Raport privind starea facultăţii;

     p) prezintă anual şi ori de câte ori este nevoie rapoarte Consiliului de administraţie;

     q) solicită Directorilor de departamente ale facultăţii prezentarea în Consiliu a rapoartelor anuale după ce acestea au fost dezbătute de către membrii departamentului;

     r) face publice propriile decizii şi pe cele ale Consiliului facultăţii;

     s) emite anual, pe baza propunerilor de la departamente, deciziile de numire a coordonatorilor de disciplină, la forma de învăţământ ID.

     Art. 18. (1) În exercitarea atribuţiilor sale Decanul emite decizii.

     (2) Decanul poate fi demis de către Rector, în urma consultării Consiliului facultăţii, când este constatată cel puţin una dintre următoarele abateri ale acestuia:

     a) nu-şi îndeplineşte indicatorii de performanţă managerială şi nu respectă celelalte obligaţii specificate în decizia de numire;

     b) încalcă legislaţia şi normele de etică universitară;

     c) aduce prejudicii intereselor universităţii;

     d) i s-a retras avizul de către Consiliul Facultăţii.

 

 

 

3. Prodecanul

 

[ SUS ]

 

     Art. 19. (1) Facultatea are cel mult un prodecan, în funcţie de numărul de departamente şi de mărimea comunităţii universitare proprii.

     (2) Prodecanul răspunde de activitatea sa în faţa Consiliului Facultăţii şi a Decanului.

     (3) Prodecanul este desemnat de către Decan, cu consultarea Consiliului Facultăţii.

     4) Prodecanul poate fi demis de Decan în urma consultării Consiliului Facultăţii când nu-şi îndeplineşte atribuţiile cuprinse în fişa postului, încalcă legislaţia şi normele de etică universitară şi aduce prejudicii intereselor facultăţii.

     (5) Prodecanul asigură, potrivit autorităţii delegate de Decan, coordonarea operativă a activităţii aferente procesului de învăţământ, pentru specializările de  licenţă şi masterat gestionate de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

     Art. 20. Prodecanul are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

     a) organizează şi verifică elaborarea Rapoartelor de autoevaluare la nivelul Departamentelor Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, în vederea obţinerii autorizării funcţionării provizorii şi a acreditării programelor de studii universitare de licenţă şi masterat pentru specializările gestionate de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale;

     b) monitorizează întocmirea, evidenţa, analiza şi păstrarea pe suport electronic şi hârtie în Departamentele de specialitate a Fişelor disciplinelor, la nivelul specializărilor Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale;

     c) verifică Planurile de învăţământ şi Statele de funcţii ale specializărilor gestionate de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, anterior avizării acestora de către Decan, respectiv Consiliul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale;

     d) verifică respectarea concordanţei dintre Planurile de învăţământ ale specializărilor gestionate de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, formaţiile de studiu aprobate şi Statele de funcţii de personal didactic, anterior avizării acestora de către Decan;

     e) verifică transmiterea şi evidenţa corectă a Planurilor de învăţământ la Secretariatul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale;

     f) verifică operativ programarea activităţilor didactice şi practice şi a activităţilor de organizare a examenelor, colocviilor şi altor forme de evaluare din sesiunile de examene;

     g) contribuie la întocmirea Planurilor strategice şi operaţionale, şi a Regulamentelor specifice Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale;

     h) verifică periodic, din partea controlului intern al Facultăţii, înregistrările efectuate în situaţii, centralizatoare, foi matricole, registre matricole şi în alte situaţii întocmite în secretariatul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale;

     i) îndeplineşte şi alte atribuţii, stabilite de Decan, sau de Consiliul Facultăţii.

 

 

 

4. Directorul de Departament

[ SUS ]

 

     Art. 21. (1) Directorul de Departament asigură conducerea operativă a departamentului.

     (2) Directorul de Departament este ales prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare ale departamentului.

     (3) Directorul de Departament este validat de către Consiliul Facultăţii şi/sau Senatul universitar cu majoritate simplă.

     (4) Directorul de Departament ia decizii în toate domeniile de competenţă ale Departamentului şi răspunde de asigurarea calităţii activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul acestuia.

     (5) Directorul de Departament răspunde, pentru activitatea sa, în faţa Departamentului, Consiliului Facultăţii, Decanului, a Consiliului de Administraţie, a Senatului şi a Rectorului.

     Art. 22. Directorul de Departament are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

     a) elaborează Statele de funcţii, conform prevederilor legale, şi răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute de acestea;

     b) contribuie la elaborarea şi implementarea Planurilor de învăţământ;

     c) coordonează activitatea de cercetare din departament;

     d) răspunde de managementul calităţii şi de managementul financiar al resurselor atrase, ale departamentului;

     e) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din departament, conform legii;

     f) asigură autoevaluarea periodică a departamentului, în vederea clasificării acestuia conform legii;

     g) răspunde pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;

     h) propune Consiliului facultăţii mărirea normei didactice a personalului care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora, precum şi, în cazuri de excepţie, diminuarea normei didactice minime şi completarea acesteia cu activităţi de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii;

     i) participă la stabilirea competenţelor generale, specializate şi transversale aferente programelor de studii la a căror curriculă contribuie disciplinele aflate în coordonarea departamentului.

     Art. 23. Directorul de departament poate fi revocat din funcţie, de către Senatul universitar la propunerea Rectorului sau a Decanului, când se constată una din următoarele situaţii:

     a) a încălcat dispoziţiile Codului de etică şi deontologie universitară cu privire la conflictul de interese;

     b) se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de normele legale în vigoare şi de Codul de etică şi deontologie profesională universitară;

     c) a încălcat îndatoririle ce îi revin, în virtutea funcţiei ocupate, cu privire la standardele de performanţă în activitatea didactică şi de cercetare a departamentului.

 

 

 

5. Consiliul Departamentului

[ SUS ]

     Art. 24. Consiliul Departamentului este un organism deliberativ, ales prin votul universal, direct şi secret al personalului didactic şi de cercetare titular în departamentul respectiv şi îl ajută pe Directorul de departament în realizarea managementului şi conducerii operative a departamentului.

 

 

6. Dispoziţii tranzitorii şi comune

[ SUS ]

 

     Art. 25. (1) Suspendarea din funcţie a persoanei ce ocupă o funcţie de conducere, datorită imposibilităţii exercitării mandatului, se realizează în condiţiile legii.

(2) Locurile vacantate în structurile de conducere se ocupă în conformitate cu metodologia de alegeri în vigoare.

 

 

 

Capitolul III

Personalul didactic

[ SUS ]

 

     Art. 26. (1) Posturile didactice se ocupă numai prin concurs organizat în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Metodologia-cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, Carta Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia şi Metodologia proprie a Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia.

     (2) Concursurile au caracter deschis.

     (3) La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs, fără nici o discriminare, în condiţiile legii.

     Art. 27. (1) Posturile didactice vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituţiei ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora.

     (2) Conform Legii nr.1/2011, art. 285 alin. (4), în învăţământul superior poate funcţiona personal didactic asociat pentru următoarele funcţii: lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar şi profesor universitar.

     (3) Ocuparea posturilor vacante prin plata cu ora se propune de Directorul de Departament, împreună cu responsabilii programelor de studii. Propunerea se avizează de Consiliul Facultăţii şi se aprobă de Senat, în funcţie de resursele financiare ale facultăţii/departamentului.

     Art. 28. Menţinerea pe un post didactic este condiţionată de performanţele ştiinţifice şi didactice, de îndeplinirea calitativă şi cantitativă a obligaţiilor profesionale şi morale stabilite potrivit legii şi deontologiei profesiunii didactice.

     Art. 29. (1) Cadrele didactice au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

     a. îndeplinesc sarcinile didactice şi de cercetare, precum şi celelalte activităţi cuprinse în postul didactic ocupat, la un nivel calitativ cât mai înalt;

     b. întocmesc fişele disciplinelor şi, după caz, tematicile şi bibliografia pentru cursuri, seminarii, laboratoare şi activităţi practice la toate disciplinele şi pentru toate activităţile didactice cuprinse în structura postului;

     c. elaborează şi depun la Biblioteca Universităţii cursurile (manualele) disciplinelor pe care le predau în termen de cel mult 3 ani de la preluarea disciplinelor în structura postului;

     d. răspund solicitărilor studenţilor privind consultaţiile, îndrumarea de proiecte, disertaţii, lucrări de licenţă, potrivit prevederilor din fişa postului;

     e. asigură respectarea cerinţelor metodologice şi deontologice privind evaluarea studenţilor;

     f. participă la activitatea departamentelor şi facultăţilor şi îndeplinesc sarcinile de ordin profesional stabilite de acestea;

     g. respectă toate celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentul activităţii profesionale a personalului didactic şi în reglementările interne ale departamentelor şi facultăţii.

     (2) Cadrul didactic examinator are obligaţia să introducă notele în UMS (University Management System - Programul de gestiune a situaţiei şcolare şi financiare a studenţilor), să listeze catalogul şi să verifice corectitudinea notelor înscrise, să-l semneze şi să-l depună la secretariatul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, în termenul stabilit pentru comunicarea rezultatelor conform Regulamentului privind evaluarea, examinarea şi notarea performanţelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor.

     (3) Atribuţiile salariaţilor din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale sunt cuprinse în fişele de post, avizate de către Directorii de Departamente şi Decan.

 

 

 

 

Capitolul IV

 Secretariatul

[ SUS ]

     Art. 30. Personalul secretariatului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale este angajat prin concurs, condiţia preliminară pentru toate posturile fiind cunoaşterea unei limbi străine şi a utilizării calculatorului.

     Art. 31. (1) Secretariatul Facultăţii este condus de Secretarul şef.

     (2) Secretarul şef al facultăţii coordonează activitatea de secretariat de la nivelul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale şi reprezintă facultatea în relaţiile cu serviciile Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia sau cu alte instituţii, pe linie de secretariat. Secretarul şef asigură respectarea prevederilor legale în activitatea de secretariat şi asigură Decanului, Prodecanului şi Consiliului Facultăţii documentele şi datele necesare luării deciziilor/hotărârilor.

     (3) Secretarul şef repartizează responsabilităţile între persoanele din structura secretariatului.

     Art. 32. Secretarul şef are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

     a) asigură corectitudinea datelor înregistrate şi transmise privind evidenţa şi şcolarizarea studenţilor/masteranzilor;

     b) întocmeşte situaţiile statistice privind studenţii şi masteranzii facultăţii;

     c) înregistrează corect şi la termen datele în aplicaţia UMS, în Registrul matricol şi în Registrul matricol unic[2];

     d) primeşte şi ţine evidenţa cererilor de refacere de disciplină şi a situaţiilor de prelungire de şcolarizare;

     e) asigură corectitudinea înscrierii studenţilor la examenele de licenţă sau disertaţie şi a întocmirii formularelor necesare desfăşurării acestor examene;

     f) întocmeşte corect şi în termen anexele actelor de studiu;

     g) semnează actele de studii şi anexele acestora;

     h) răspunde de informarea studenţilor privind situaţia şcolară, orare, săli, date de programare a examenelor şi orice hotărâri ale conducerii facultăţii sau universităţii;

     i) transmite informaţiile specifice facultăţii pentru pagina de web a facultăţii;

     j) asigură transmiterea corectă şi la termen a răspunsurilor la cererile studenţilor;

     k) păstrează baza de date privind documentele facultăţii;

     l) asigură respectarea prevederilor legale privind utilizarea şi păstrarea ştampilelor;

     m) întocmeşte şi eliberează actele din dosarele studenţilor.

     n) asigură respectarea programului cu publicul;

     o) asigură respectarea procedurilor şi a regulamentelor în vigoare;

     p) păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor legate de universitate;

     q) păstrează confidenţialitatea asupra datelor personale ale studenţilor;

     r) respectă normele de securitatea muncii şi PSI;

     s) respectă prevederile normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său;

     t) respectă prevederile Regulamentului Intern, Contractului colectiv de muncă şi a Codului de etică şi adoptă în permanenţă un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii;

     u) colaborează cu Directorii departamentelor din cadrul facultăţii pe probleme specifice;

     v) asigură predarea la arhiva Universităţii a documentaţiilor conform normelor legale de arhivare;

     w) asigură fluxul corespondenţei între Decanat şi Rectorat, departamente sau alţi destinatari finali, după caz;

     x) asigură respectarea prevederilor legale în activitatea de secretariat;

     y) îndeplineşte sarcini şi atribuţii specifice stabilite de Decanul facultăţii.

     Art. 33. Secretarul are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

     a) asigură corectitudinea datelor înregistrate şi transmise privind evidenţa şi şcolarizarea studenţilor;

     b) înregistrează corect şi la termen datele în aplicaţia UMS;

     c) completează registrul matricol - în format scris şi informat electronic - cu rezultatele obţinute de fiecare student; completează Registrul matricol unic cu datele impuse de reglementările în vigoare;

     d) verifică, din punct de vedere al elementelor necesare, dosarele candidaţilor care au solicitat înmatricularea şi asigură păstrarea corespunzătoare a acestora;

     e) realizează înscrierea anuală a studenţilor în anii de studiu, conform situaţiei şcolare a acestora;

     f) repartizează studenţii pe grupe, întocmeşte jurnalul grupei şi îl transmite către şeful de grupă;

     g) întocmeşte cataloagele pe grupe pentru fiecare disciplină, asigurând cuprinderea în acestea a tuturor studenţilor înmatriculaţi, şi predă cataloagele către cadrele didactice pe bază de semnătură;

     h) preia pe bază de semnătură cataloagele şi fişele de diferenţă conţinând notele şi calificativele acordate studenţilor;

     i) verifică din punct de vedere al formei, cataloagele preluate de la cadrele didactice şi fişele de diferenţe de la studenţi, şi semnalează imediat lipsa condiţiilor formale ale acestora, în primul rând cadrului didactic, apoi Directorului de departament şi Decanului;

     j) transcrie notele şi calificativele obţinute de studenţi în centralizatoare şi realizează calculul mediei notelor obţinute de fiecare student;

     k) primeşte şi ţine evidenţa cererilor de refacere de disciplină şi a situaţiilor de prelungire de şcolarizare;

     l) întocmeşte anexele la actele de studii pentru fiecare student sau masterand;

     m) întocmeşte şi eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de student/masterand;

     n) întocmeşte corect şi în termen anexele actelor de studiu;

     o) utilizează corect ştampilele facultăţii.

     p) respectă programul cu publicul;

     q) respectă procedurile şi regulamentele în vigoare;

     r) păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor legate de universitate;

     s) utilizează resursele existente exclusiv în interesul universităţii;

     t) respectă normele de securitatea muncii şi PSI;

     u) respectă prevederile normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său;

     v) păstrează confidenţialitatea asupra datelor personale ale studenţilor;

     w) respectă prevederile Regulamentului Intern, Contractului colectiv de muncă şi codului de etică şi adoptă în permanenţă un comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele universităţii;

     x) respectă prevederile legale în activitatea de secretariat;

     y) la programele de studii cu forma de învăţământ ID pe care le gestionează, colaborează îndeaproape cu secretariatul de la învăţământul la distanţă;

     z) îndeplineşte orice alte atribuţii primite de la şeful ierarhic superior.

     Art. 34. (1) Toate cererile depuse la secretariatul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, indiferent de obiectul acestora, vor primi număr de înregistrare, care va fi comunicat petiţionarului.

     (2) Secretariatul va lua măsuri pentru aducerea la cunoştinţa organelor de decizie a tuturor cererilor depuse, pentru a se asigura soluţionarea acestora în termenul legal.

     (3) Hotărârea se va consemna în extras în registrul în care a fost înregistrată petiţia în cauză.

 

 

Capitolul V

STUDENŢII

[ SUS ]

     Art. 35. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale organizează studii de licenţă şi master în condiţiile legii.

     Art. 36. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale aplică în evaluarea activităţilor studenţilor, la toate formele de învăţământ Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).

     Art. 37. Facultatea şi Departamentele pot stabili suplimentar faţă de regulamentele generale la nivel de Universitate, discipline şi forme de activitate didactică (cursuri, laboratoare, seminarii, lucrări practice, proiecte etc.) cu frecvenţă obligatorie, integral sau într-o pondere minimală pentru promovarea disciplinelor respective.

     Art. 38. Conform planului de învăţământ, unitatea de bază este semestrul, structura anului universitar fiind aprobată de Senatul Universităţii.

     Art. 39. (1) Raporturile dintre student şi Universitate sunt oficializate prin contractul de studii. Acesta se încheie la începutul studiilor în Universitate. Contractul de studii poate fi actualizat la începutul fiecărui an de studii, prin acte adiţionale, potrivit duratei legale a studiilor la ciclul de studii, specializarea şi forma de învăţământ la care studentul este înmatriculat.

     (2) Prin semnarea contractului şi a actelor adiţionale studentul are dreptul să ia parte la toate activităţile didactice aferente disciplinelor alese şi să se prezinte la examen, obligându-se să îndeplinească toate cerinţele stabilite de titularul de disciplină.

     Art. 40. La Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale se aplică următorul sistem de creditare:

     a) 180 de credite pentru programele de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani (60 de credite pe an) şi 240 de credite pentru programele de studii universitare de licenţă cu durata de 4 ani;

     b) 120 de credite pentru programele de studii universitare de master cu durata de 2 ani, 60 de credite pentru programele de studii universitare de master cu durata de 1 an.

     Art. 41. Desfăşurarea activităţii studenţilor, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Carta Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor pentru ciclul de licenţă şi master din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Regulamentul privind evaluarea, examinarea şi notarea performanţelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor, Regulamentul privind practica studenţilor pentru ciclul de licenţă, Regulamentul privind cazarea, organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti, Regulamentul privind acordarea burselor studenţeşti, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea cantinei studenţeşti, Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor, precum şi de orice alte regulamente interne care conţin prevederi referitoare la studenţi.

     Art. 42. (1) Drepturile şi obligaţiile studenţilor se condiţionează reciproc. Studenţii beneficiază de drepturi într-o măsură direct proporţională cu gradul şi calitatea cu care îşi îndeplinesc obligaţiile.

     (2) Drepturile şi obligaţiile studenţilor sunt aceleaşi indiferent de regimul studiilor, subvenţionate sau cu taxă, exceptând aspectele legate nemijlocit de finanţarea studiilor şi a facilităţilor sociale (subvenţiilor) suportate de la bugetul de stat, potrivit legii.

     (3) Calitatea de student este condiţionată de pregătirea sistematică şi calitativă la disciplinele şi activităţile prevăzute în planurile de învăţământ sau în curriculum-ul celorlalte forme de pregătire, atestată prin notele şi calificativele obţinute la examene şi la celelalte forme de evaluare şi prin rezultatele înregistrate în cercetarea ştiinţifică şi în activitatea practică.

     (4) Studenţii sunt parteneri ai corpului profesoral în procesul de formare a specialiştilor cu pregătire superioară. Opinia studenţilor, exprimată de reprezentanţii lor autorizaţi ori prin sondaje validate, constituie o modalitate de autocontrol, de evaluare şi îmbunătăţire a activităţii universitare.

     (5) Activitatea studenţilor în cadrul comunităţii are la bază:

     a) principiul nediscriminării - conform căruia toţi studenţii beneficiază de egalitate de tratament din partea instituţiei, orice discriminare directă sau indirectă faţă de student bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, vârstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, dizabilităţi, situaţie familială, apartenenţă ori activitate sindicală fiind interzisă;

     b) principiul participării la luarea deciziei: toate deciziile adoptate de structurile de conducere ale universităţii sunt luate cu participarea reprezentanţilor studenţilor;

     c) principiul transparenţei şi al accesului la informaţii - conform căruia studenţii au dreptul la acces liber şi gratuit la informaţii care privesc propriul parcurs educaţional şi viaţa comunităţii academice din care fac parte;

     d) principiul dreptului la asistenţă de specialitate şi la servicii complementare gratuite, constând în consilierea şi informarea studentului de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laboratoare; consilierea în scopul orientării profesionale pe parcursul studiilor; consilierea psihologică la nevoie; acces la lucrările de specialitate şi publicaţiile ştiinţifice aflate în bibliotecile universităţii; acces la propria situaţie şcolară;

     e) principiul libertăţii de exprimare - conform căruia libertatea de exprimare a opiniilor este garantată în cadrul universităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

     f) principiul angajabilităţii - conţinutul teoretic şi practic al studiilor trebuie să fie relevant pentru domeniul studiat şi cu aplicabilitate în viaţa socială şi economică, rezultatele învăţării trebuind să fie strâns corelate cu competenţele date de către programele de studii şi cu Cadrul Naţional al Calificărilor; procesul educaţional trebuie să fie centrat pe student într-un mod în care să îi ofere dezvoltare personală, integrare în societate, capacitatea de a fi angajat şi mobilitate pe piaţa muncii.

     Art. 43 - Studenţii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale au următoarele drepturi şi libertăţi:

     (1) să beneficieze de prevederile Legii educaţiei naţionale, Cartei universităţii şi regulamentelor universităţii;

     (2) să aibă acces neîngrădit la hotărârile luate de către structurile de conducere ale facultăţii;

     (3) să beneficieze de finanţare de la buget, în urma concursului de admitere şi a evaluării anuale a performanţelor profesionale;

     (4) să beneficieze de finanţarea taxelor de studii sau de burse, în baza unor contracte încheiate cu agenţi economici ori cu alte persoane fizice sau juridice;

     (5) să aibă dreptul la liberă alegere a cursurilor şi specializărilor, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu planurile de învăţământ,

     (6) să fie informaţi în primele ore de curs, în legătură cu fişa disciplinei, structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum şi modalităţile de evaluare.  

     (7) să aibă dreptul de proprietate intelectuală asupra diverselor lucrări/materiale publicate pe parcursul programului de studiu în care sunt înmatriculaţi,

     (8) să beneficieze de mobilitatea programelor de studii, în conformitate cu regulile creditelor transferabile;

     (9) să folosească laboratoarele, amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile, punctele informatice, spaţiile de cazare, sălile de sport, bazele sportive şi celelalte spaţii sau servicii puse la dispoziţie de către universitate gratuit sau contra unui tarif aprobat de Senatul universitar;

     (10) să participe la concursurile organizate de universitate şi de minister pentru selecţia beneficiarilor de mobilităţi sau burse în străinătate;

     (11) să participe la concursurile de alocare a locurilor de desfăşurare a practicii de specialitate, prevăzută în planul de învăţământ (curriculum);

     (12) să completeze chestionarele de evaluare academică a cadrelor didactice, cursurilor, seminariilor şi lucrărilor practice;

     (13) să participe la activităţi ştiinţifice studenţeşti, concursuri profesionale, activităţi cultural - sportive;

     (14) să aleagă şi să fie aleşi în structurile consultative, deliberative şi de conducere de la nivelul facultăţilor şi al universităţii;

     (15) să facă parte din organizaţii studenţeşti;

     (16) să înfiinţeze în Facultate şi Universitate cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, precum şi publicaţii conform legii;

     (17) să desfăşoare acţiuni extracurriculare care contribuie la dezvoltarea lor profesională şi/sau moral - civică şi să primească, în baza efortului depus, un număr de credite de studii transferabile, ce se consemnează în suplimentul la diploma de studii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

     (18) să primească burse şi alte forme de ajutor material în conformitate cu actele normative în vigoare şi în baza regulamentelor şi a metodologiilor aprobate de Senatul universitar;

     (19) să beneficieze de tratament pentru refacerea sănătăţii în staţiunile balneoclimaterice sau de odihnă, în taberele studenţeşti, în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

     (20) să beneficieze de servicii de informare şi consiliere academică, profesională şi socială, fără plata de tarife sau taxe;

     (21) să beneficieze de asistenţă medicală şi psihologică gratuită în cabinete medicale şi psihologice universitare ori în policlinici şi unităţi specializate, conform legii;

     (22) să beneficieze de cazare, în condiţiile legii şi ale regulamentelor interne ale universităţii;

     (23) să beneficieze de protecţie în spaţiul universitar din partea autorităţilor responsabile cu ordinea publică;

     (24) să primească gratuit toate actele de studii eliberate de Universitate, precum şi cele care atestă statutul de student, conform prevederilor legale;

     (25) să aibă acces neîngrădit la informaţii privind tipul şi cuantumul fiecărei taxe practicate de Universitate;

     (26) să beneficieze de alte drepturi şi libertăţi prevăzute în Carta universităţii şi în alte reglementări interne.

     Art. 44 - Studenţii universităţii au următoarele îndatoriri:

     (1) să se pregătească şi să participe activ la orele de curs, seminar şi laborator, precum şi la verificările periodice prevăzute în planurile de învăţământ;

     (2) să întocmească şi să susţină proiectele şi probele practice;

     (3) să promoveze formele de evaluare a cunoştinţelor în cadrul sesiunilor prevăzute de regulament;

     (4) să-şi verifice situaţia şcolară la sfârşitul fiecărui semestru şi an universitar;

     (5) să manifeste comportament civic şi respect faţă de colegi, precum şi faţă de cadrele didactice şi personalul administrativ;

     (6) să păstreze şi să utilizeze cu grijă baza materială pusă la dispoziţia lor de către Universitate;

     (7) să respecte regulile de prevenire a incendiilor şi de apărare civilă;

     (8) să nu fumeze în spaţiile universităţii, în caz contrar, vor suporta sancţiunile stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare;

     (9)  să participe la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise;

     (10) să achite la timp obligaţiile financiare faţă de Universitate;

     (11) să respecte orice alte obligaţii prevăzute în Cartă şi în alte reglementări interne.

     Art. 45. Admiterea la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, pentru toate formele de învăţământ, se face prin concurs, în limita numărului de locuri anunţate şi este organizată potrivit Metodologiei organizării şi desfăşurării admiterii, aprobată anual de Senatul Universităţii, pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi a  strategiei Universităţii în materie de studenţi şi programe de studii.

     Art. 46. (1) Admiterea la studiile universitare de licenţă şi masterat se organizează:

     a) pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi pe locuri cu taxă pentru forma de învăţământ zi;

     b) pe locuri cu taxă pentru învăţământul la distanţă.

     (2) Ocuparea locurilor subvenţionate se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

     Art. 47. Înmatricularea în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale se face prin Decizia Rectorului în urma aprobării listei candidaţilor admişi pe baza concursului de admitere.

     Art. 48. Studiile corespunzătoare pregătirii de licenţă se finalizează cu examen de licenţă, iar cele de master, cu examen de disertaţie. Examenul de licenţă/disertaţie se organizează potrivit Metodologiei de finalizare a studiilor.

     Art. 49. (1) Se pot transfera în Universitatea "1 Decembrie 1918" studenţii altor instituţii de învăţământ superior de stat, cu specializări acreditate sau autorizate, dacă au acordul facultăţii la care doresc să se transfere şi al instituţiei de la care se transferă, şi dacă îndeplinesc condiţiile legale de transfer.

     (2) Anul de studii în care studentului i se acceptă transferul se stabileşte în funcţie de disciplinele recunoscute, cu respectarea condiţiei ca studentul să întrunească numărul necesar de credite pentru promovarea anului de studii anterior celui în care solicită transferul. Diferenţa de discipline nerecunoscute sau neefectuate se recuperează în regimul refacerii parcursului de studiu.

     (3) Transferul de la instituţiile de învăţământ superior particulare este permis numai prin concurs de admitere, cu condiţia ca studentul să aibă o medie de admitere mai mare sau cel puţin egală cu media ultimului admis pe locurile cu taxă la specializarea la care solicită transferul. Concursul de admitere este acelaşi cu cel organizat pentru candidaţii la admiterea în anul I de studii, indiferent de anul de studii în care studentul solicită transferul.

     (4) Transferul din Universitate nu este permis în anul I şi în ultimul an de studii;

     (5) Procedura urmată la transferul studenţilor la/de la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia este prevăzută în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor.

     Art. 50. (1) Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale promovează relaţii de colaborare cu instituţii similare de prestigiu pe plan internaţional. Colaborarea vizează organizarea în comun de programe de studii, derularea de proiecte de cercetare, mobilităţi pentru cadrele didactice şi studenţi, acţiuni de compatibilizare a curriculei.

     (2) Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale participă la acţiunile derulate în cadrul programelor europene SOCRATES - ERASMUS, activităţile fiind coordonate pe această linie de către coordonatorul Erasmus de la nivelul Facultăţii, împreună cu coordonatorii Erasmus pe programe de studii.

 

 

 

 

 

TITLUL III

DISPOZIŢII FINALE

 

[ SUS ]

 

     Art. 51. Conducerea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale va lua măsurile necesare pentru ca întregul personal al acesteia să cunoască prezentul regulament şi asigură premisele respectării prevederilor prezentului regulament.

     Art. 51. Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.

     Art. 52. Prezentul Regulament se adoptă de către Consiliul Facultăţii cu majoritate absolută, în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii săi.

     Art. 53. (1) Modificarea prezentului Regulament se poate face la iniţiativa Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, respectând procedura urmată la adoptare.

     (2) Orice modificare intră în vigoare începând cu data aprobării în Consiliul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale.

     (3) Prezentul regulament a fost aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale din data de 11.04.2016.

     (4) Prevederile interne anterioare ori contrare se abrogă.

DECAN              

 

                                                            Lect.univ.dr. MIRUNA TUDORAŞCU

 

 


[1] "(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare sunt următoarele:

a) avertisment scris;

b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control."

[2] "este o bază de date electronică în care sunt înregistraţi toţi studenţii din România din universităţile de stat sau particulare acreditate ori autorizate să funcţioneze provizoriu (art. 201/Legea nr. 1/2011)".